Employee Benefits

Deze voordelen worden naast de door de Sociale Zekerheid voorziene uitkeringen toegekend. Ze worden hetzij op ondernemingsniveau, hetzij op sectorniveau georganiseerd. Ze hebben betrekking op één of meerdere door de wet bepaalde personeelscategorieën.

Pensioen

Wat de uitkeringen bij pensioenleeftijd betreft, zijn er twee mogelijke stelsels:

  • Een vaste prestatie-regeling, ook te bereiken doel genoemd, die de uitkering bepaalt waartoe de aangeslotene recht heeft wanneer hij met pensioen gaat. Deze uitkering wordt meestal bepaald in verhouding tot het loon en in functie van de gecumuleerde dienstjaren tot aan de pensioendatum. Hierbij dient men te benadrukken dat dit type pensioenregeling het voorwerp uitmaakt van een bijzondere boekhoudkundige reporting die vereist is voor beursgenoteerde vennootschappen (IAS/FAS).
  • In het vaste bijdrage-stelstel, ook vaste last-systeem genoemd, wordt het engagement van de vennootschap of de sector als een bedrag bepaald (meestal een verzekeringspremie) dat aan de hand van verschillende parameters zoals het loon vastgelegd wordt. Dit type plan kent een groeiend succes gezien het mogelijk maakt om de kosten te beheersen en de risico’s te minimaliseren, twee van de voornaamste drijfveren van werkgevers.

De financiering van deze uitkeringen wordt verplicht uitbesteed, ofwel via een groepsverzekering, ofwel door een pensioenfonds (OFP).

Deze pensioenverplichtingen kunnen hetzij door de werkgever alleen, hetzij door de werkgever en de werknemer-aangeslotene voldaan worden.

Overlijden

Wat de uitkeringen betreft die voorzien zijn ingeval van overlijden voor de pensioenleeftijd, kennen werkgevers/sectoren de begunstigden meestal een vast kapitaal of een uitkering toe die rechtstreeks van het loon afhangt. Deze uitkering komt meestal de overlevende echtgenoot toe wanneer de aangeslotene getrouwd is of wettelijk samenwoont en/of wordt aan de overlevende kinderen gestort. Het pensioenstelsel biedt de aangeslotene meestal de mogelijkheid om een andere begunstigde aan te wijzen voor zover hij bepaalde vormeisen in acht neemt.

Indien het om een overlijden ten gevolge van een ongeval gaat, wordt doorgaans een aanvullende uitkering toegekend.

De uitkeringen in het geval van overlijden worden meestal verzekerd en vallen volledig ten laste van de werkgever.

Invaliditeit

Aanvullende uitkeringen ingeval van invaliditeit worden ook vaak door de werkgevers aangeboden.

Indien hij aanvullende uitkeringen toekent ingeval van arbeidsongeschiktheid, wordt elke werkgever ertoe gehouden om de financiering van deze uitkering aan een erkende instelling uit te besteden (bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij) indien de ongeschiktheid een periode van één jaar overschrijdt.

Er bestaan twee oorzaken voor een arbeidsongeschiktheid: de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte en die ten gevolge van een (arbeids- of privé-) ongeval. De tussenkomstformules verschillen zowel op het wettelijk als op het extralegaal niveau in functie van de oorzaak van de ongeschiktheid.

Op het extralegaal niveau zij de twee gebruikelijkste formules:

  • De “offset” dekking, waarin de uitkering van de Sociale Zekerheid rechtstreeks begrepen is en die als doel heeft om de uitkering van de Sociale Zekerheid aan te vullen om zo een globaal loon te garanderen van ongeveer 70 à 80% van het loon op het ogenblik dat het ongeval zich voordeed.
  • De “step rate” dekking bepaalt een extralegale uitkering in verhouding tot het loon op het ogenblik dat de ongeschiktheid zich voordeed.

In beide gevallen kan de dekking een vaste koppeling aan de index van de rente voorzien bij schadegevallen.

De tussenkomst van de verzekeraar kan verschillende maanden uitgesteld worden, naar de keuze van de werkgever. Het gaat om de wachtperiode die tussen (meestal) één maand en 12 maanden schommelt.

Wij verwijzen u ook graag naar onze rubriek "personenverzekeringen" voor verdere mogelijkheden.

Heeft u een vraag?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen

of maak een afpraak met één van onze vestigingen:

kaart België